Příroda u meteoritu

Žirafa v Etoshe

Pakůň v Etoshe

Zebra

Žirafy

Antilopa skákavá

Etosha

Lev v Etoshe

Lvice

Slon na cestě

Kori

Antilopa skákavá

Antilopa skákavá

Etosha

Etosha