Přepravní podmínky PID

Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob a zavazadel v metru, v tramvajích, na lanové dráze, v autobusech, v trolejbusech a plavidlech Pražské integrované dopravy (PID) a stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Co říkají o přepravě osob s omezenou schopností pohybu a orientace?

Podmínky přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace jsou uvedeny v bodu 6 - Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace /
Přeprava osob na vozíku pro invalidy.

(Plné znění smluvních přepravních podmínek si můžete otevřít zde.)

 

6. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace / Přeprava osob na vozíku pro invalidy


1. Za osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se dle Přepravního řádu považují zejména osoby postižené pohybově, zrakově, sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, popř. osoby s mentálním postižením. Dopravce vyhrazuje a označuje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech metra, tramvají, autobusů a trolejbusů nejméně 6 míst k sezení. Tato vyhrazená místa mohou ostatní cestující obsadit pouze v případě, kdy na ně neuplatňuje nárok cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Stojí-li v zastávce současně více vozidel, dopravce zajistí opětovné zastavení každého vozidla v úrovni označníku zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí.

2. V provozu metra lze osoby na vozíku pro invalidy přepravovat pouze ve stanicích s bezbariérovým přístupem a ve stanicích vybavených osobními nebo upravenými nákladními výtahy nebo šikmými, resp. svislými plošinami. Přeprava osob na vozíku pro invalidy nebo přeprava vozíků pro invalidy není z bezpečnostních důvodů povolena na pohyblivých schodech. Přeprava osob na vozíku pro invalidy v upravených nákladních výtazích je dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která musí být tělesně a duševně k tomuto doprovodu schopná, způsobilá k obsluze nákladního výtahu Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost a znalá obsluhy vozíku. Proškolení doprovodu osob na vozíku pro invalidy zajišťuje a Průkaz řidiče nákladního výtahu (průkazka) vydává služba Dopravní zařízení metra. Doprovod se musí prokázat dozorčímu stanice (přepravnímu manipulantu), od kterého převezme výměnou za tuto průkazku klíč od výtahu. Po uskutečnění přepravy výtahem odevzdá klíč stejnému zaměstnanci, který mu průkazku vrátí.

3. Osoby na vozíku pro invalidy se přepravují na kterékoli plošině vozu metra.

4. V tramvajích, autobusech a trolejbusech je možné přepravu osob na vozíku pro invalidy uskutečnit pouze s vědomím řidiče; na lanové dráze, dovoluje-li to obsazení vozidla. Osoba na vozíku pro invalidy si musí předem zajistit doprovod osob, které jsou schopny samostatně vozík naložit do vozidla a z vozidla jej vyložit (netýká se vozidel, u kterých lze použít výsuvnou nebo výklopnou nájezdovou plošinu a zvlášť upravených autobusů, trolejbusů vybavených zdvihací plošinou). Plošiny obsluhuje pouze řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce. Naložení vozíku s osobou na vozíku pro invalidy do vozidla a jeho vyložení musí být provedeno v době co nejkratší. Před zastávkou, kde hodlá vystoupit, oznámí osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba doprovázející výstup z vozidla včas (nejpozději před zastavením vozidla v zastávce) stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“ nebo tlačítka, umístěného v dosahu osoby na vozíku pro invalidy (neplatí pro lanovou dráhu).

5. U tramvají vybavených nájezdovou plošinou jsou vyhrazena místa pro vozíky pro invalidy; na plošinu vozidla lze umístit maximálně čtyři vozíky pro invalidy. Kombinace přepravy dětských kočárků a vozíků pro invalidy na plošině vybavené nájezdovou plošinou nesmí přesáhnout počet čtyři. V autobusech, trolejbusech vybavených nájezdovou plošinou nesmí být celkový počet současně přepravovaných kočárků a vozíků pro invalidy vyšší než dva.

6. U vozidel vybavených nájezdovou plošinou musí cestující, pokud to obsazení vozidla umožňuje, uvolnit příslušný prostor pro manipulaci s touto plošinou. S nájezdovou plošinou manipuluje pouze řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce. Samostatná manipulace s nájezdovou plošinou není cestujícím dovolena.

7. U vozidel vybavených nájezdovou plošinou lze tuto plošinu vysunout pouze v zastávkách se zvýšenou hranou nástupního (výstupního) prostoru; u vozidel vybavených tlačítkem pro žádost o použití plošiny použije cestující na vozíku pro invalidy nebo jeho doprovod toto tlačítko před nástupem nebo výstupem. U autobusů nebo trolejbusů vybavených nájezdovou plošinou a funkčním nakláněním vozidla je možno po naklonění vozidla tuto plošinu použít i v zastávkách bez zvýšené hrany nástupního
prostoru. Podmínkou použití plošiny je, že prostor zastávky umožní bezpečné naložení nebo vyložení vozíku pro invalidy. Pokud tato podmínka není splněna, řidič použití plošiny odmítne.

8. Ve vozidlech nevybavených nájezdovou plošinou lze přepravovat pouze mechanické vozíky pro invalidy; vozík pro invalidy musí být umístěn tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob na vozíku pro invalidy ani ostatních osob.

9. Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou ruční brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb (poloha „zabrzděno“). Je-li vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, zajistí se osoba na vozíku pro invalidy nebo ji zajistí její doprovod proti pádu těmito pásy.

10. Osoby na vozíku pro invalidy se v nízkopodlažních tramvajích a nízkopodlažních autobusech přepravují u dveří označených mezinárodním symbolem přístupnosti; v ostatních vozidlech u dveří označených piktogramem kočárku.

11. Na lanové dráze se osoby na vozíku pro invalidy přepravují v kterémkoli oddíle vozu.

12. Prázdný vozík pro invalidy lze přepravit na určených místech ve vozidle; v provozu tramvají a autobusů jen se souhlasem řidiče, v provozu lanové dráhy jen se souhlasem pověřeného pracovníka lanové dráhy.

13. Řidič nebo pověřená osoba odmítne přepravu osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku pro invalidy, pokud je prostor pro přepravu těchto vozíků nebo celé vozidlo plně obsazeno nebo pokud tato osoba nebo její doprovod nedodržela některé z ustanovení Smluvních přepravních podmínek PID.

14. Osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba (osoby) doprovázející zodpovídají při přepravě za svou bezpečnost a musí dbát, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních osob a nedošlo k poškození zařízení dopravce.

15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky, pokud se přepravují současně s držitelem průkazu „ZTP“ nebo „ZTP/P“, se považuji za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi srovnatelné 

 

Pro naši potřebu přepravy více vozíčkářů najednou je velmi důležité ustanovení bodu č. 5:

5. U tramvají vybavených nájezdovou plošinou jsou vyhrazena místa pro vozíky pro invalidy; na plošinu vozidla lze umístit maximálně čtyři vozíky pro invalidy. Kombinace přepravy dětských kočárků a vozíků pro invalidy na plošině vybavené nájezdovou plošinou nesmí přesáhnout počet čtyři. V autobusech, trolejbusech vybavených nájezdovou plošinou nesmí být celkový počet současně přepravovaných kočárků a vozíků pro invalidy vyšší než dva

Přepravní podmínky tedy nevylučují současnou přepravu dvou invalidních vozíků v jednom autobusu! Omezování přepravy druhého vozíku některými řidiči autobusů je tedy v rozporu s přepravními podmínkami a řidiči si takové omezení nesmí vynucovat.

 

Rovněž není zakázána přeprava dvou vozíčkářů v autobusech, kde je prostor pro přepravu vozíků a kočárků rozdělen pomocí svislé přepážky - viz upřesnění Ing. Jana Barchánka z DPP.