Na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy 20. června 2019 jsme interpelovali pana náměstka Scheinherra. Dne 18. července byla e-mailovou zprávou doručena jeho odpověď.

Odpověď v PDF je přístupná zde.


Praha 18. července 2019
INT 8/6/0 ze dne 20. 6. 2019
Č. j.: MHMP 1458351/2019
S-MHMP 1335304/2019
Počet listů/příloh: 1/0


Vážený pane Šnáble,


dovoluji si Vám odpovědět na Vaši písemnou interpelaci ze dne 20. června 2019.


Problematiku zrušení linky H1 v úseku mezi Florencí a Černým Mostem jsem důkladně promýšlel. Rozhodně nešlo o unáhlené rozhodnutí, které mělo poškodit její cestující. Přesto jsem se po zralé úvaze rozhodl téměř nevyužité autobusové spoje zrušit, neboť je dle mého názoru současná úroveň bezbariérové přístupnosti hromadné dopravy v Praze na takové úrovni, že nemusíme provozovat v souběhu s metrem a tramvajovými linkami speciální autobusovou linku tak, jak to bylo nutné v minulosti v době, kdy nebylo  zastoupení bezbariérových spojů takové, jako je tomu dnes. Je to i případ Černého Mostu, kde stanice metra s výtahem a kterou s domem zvláštního určení spojuje midibusová linka č. 224 s výhradním provozem nízkopodlažních vozidel ve špičkovém intervalu 20 minut (oproti dvouhodinovému intervalu u linky H1).

Z dat Dopravního podniku vyplynulo, že v předmětném úseku bylo využití linky menší než 1 osoba na spoj. Nepřipadá mi účelné saturovat tuto poptávku velkým autobusem.

Rozumím Vašemu argumentu o ztížené přístupnosti souprav na trase metra B. Dovolte mi proto sdělit, že jsem zadal Dopravnímu podniku okamžité řešení s cílem doplnit na trasu metra B nájezdové klíny, které zajistí vyrovnání výškového rozdílu mezi nástupištěm a podlahou vozu. Věřím, že se toto opatření instaluje v horizontu 3 měsíců.

Na závěr své odpovědi Vás chci ujistit, že mým cílem je inkluzivní veřejná doprava, která je kvalitní službou pro všechny cestující, ty na vozíku nevyjímaje. Nadále budeme pokračovat v pořizování bezbariérových vozidel, upravovat stanice a zastávky tak, aby bariér skutečně ubývalo.

 

S pozdravem

 

Adam Scheinherr
podepsáno elektronicky

 

Vážený pan
Petr Šnábl

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Ing. Adam Scheinherr, MSc., PhD.
Náměstek primátora hlavního města Prahy

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Tel: 236002296, kontaktní centrum: 12 444
IS DS: 48ia97h