Usnesení rady MČ Praha 14

Protože pan náměstek Scheinherr nereagoval na oficiální dopis Městské části Praha 14, předložil pan radní Bc. Michal Prager, MBA, Radě městské části Praha 14 usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Rada městské části Praha 14 tedy na svém zasedání dne 5. 8. 2019 přijala usnesení, ve kterém zásadně nesouhlasí se zrušením vedení autobusové linky H1 v úseku Florenc - Černý Most, ke kterému došlo k 1. 7. 2019. Rada požaduje, aby Magistrát HMP zajistil k 1. 9. 2019 dopravní obslužnost občanů s postižením zejména domu zvláštního určení.

Usnesení v PDF si můžete otevřít zde

 

Zde je plné znění usnesení, včetně důvodové zprávy:

 

Městská část Praha 14
Rada městské části


U s n e s e n í

18. zasedání Rady městské části Praha 14
konané dne 5. 8. 2019
č. ……../RMČ/2019

 

stanoviska Rady MČ Praha 14 ke zrušení speciální autobusové linky H1 v úseku Florenc – Černý Most
Rada městské části Praha 14


I.     K o n s t a t u j e,


že zásadně nesouhlasí se zrušením vedení autobusové linky H1 v úseku Florenc – Černý Most, ke kterému došlo k 1. 7. 2019. Toto opatření má zásadní vliv na kvalitu života lidí s postižením na Praze 14 a zejména obyvatel domu zvláštního určení v ul. Kpt. Stránského.


II.      P o ž a d u j e, aby Magistrát HMP


- zajistil k 1. 9. 2019 dopravní obslužnost občanů s postižením zejména domu zvláštního určení posílením bezbariérových spojů na autobusové zastávce Bryksova (linka 224 nedisponuje dostatečnými kapacitami pro převoz více invalidních vozíků);
- posílil kapacitu služby doprava na zavolání;
- doplnil nájezdy do souprav metra po celé trase linky B.


III.      P o v ě ř u j e


Bc. Michala Pragera, MBA, uvolněného radního MČ Praha 14, dalším vyjednáváním s Magistrátem HMP k zajištění odpovídající dopravní obslužnosti pro lidi s postižením na Praze 14.

 

Mgr. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14 

Jiří Zajac
1. zástupce starosty MČ Praha 14

Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, ODOP


Důvodová zpráva


Na Praze 14 žije cca 200 osob používající k pohybu invalidní vozík. Největší koncentrace těchto občanů je v ul. Kpt. Stránského, kde se nachází dům zvláštního určení. Tato lokalita byla do 30. 6. 2019 dopravně obsloužena (kromě linky 224) speciální autobusovou linkou H1. Linka H1 byla k 1. 7. 2019 bez náhrady zrušena v úseku Florenc – Černý Most, čímž bylo velkému procentu těchto obyvatel znesnadněno či dokonce znemožněno dostat se od svého bydliště ke službám občanské vybavenosti (lékař, nákup, úřad apod.). V domě žije mnoho osob s postižením v seniorském věku, pro které je nemožné v současné době používat metro na linkách B a A kvůli velké mezeře a výškovému převýšení mezi nástupištěm a vozem metra. Služba „dopravy na zavolání“ od PID je kapacitně poddimenzovaná a v ranní a odpolední špičce je prakticky nemožné si objednat přepravu (objednací lhůty jsou mnohdy 3-4 týdny). Linka 224 nepojme více než jednoho vozíčkáře a to daný spoj nesmí být obsazen kočárkem. Vzhledem k výše zmíněné koncentraci občanů s postižením v jednom místě je tak autobusová zastávka Bryksova v tuto naprosto nedostatečně bezbariérově obsloužena.
Zrušení linky H1 ve větvi Florenc – Černý Most nebylo s nikým na MČ Praha 14 nijak konzultováno. Radní Prager se dne 13. 6. 2019 obrátil oficiální písemnou žádostí na náměstka Scheinherra o zachování linky H1 do doby, než se podaří zpřístupnit metro (nájezd do metra je již v testovacím provozu na stanici Černý Most). Dále je nutné vyřešit autobusovou dopravu na metro vzhledem ke geografickému umístění domu zvl. určení.

Zpracovatel: Bc. Michal Prager, MBA

Datum zpracování: 5. 8. 2019