znak České republiky

Paní ministryně Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. odpověděla na náš dopis z 1. 8. 2019.

Sken dopisu v PDF je zde 

 

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

ministryně práce a sociálních věcí

 

V Praze dne 29. 8. 2019

Č. j.: MPSV-2019/160295-196/1

 

Vážená paní Folvarská,

Vážený pane Folvarský,

 

dovolte mi reagovat na Vámi zaslaný dopis ze dne 1. srpna 2019 týkající se Vaší problematické dopravní situace vzniklé z důvodu zrušení speciální autobusové linky H1 v úseku Černý most — Florenc.

Na úvod mi dovolte objasnit, že ačkoliv si uvědomuji tíživost Vaší situace při využívání prostředků městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) v Praze, nemohu ji z pozice Ministerstva práce a sociálních věcí výrazněji ovlivnit. Za zajištění MHD je ze zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících odpovědná příslušná obec, v této konkrétní situaci tedy Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „MHP“).

Ráda bych však zdůraznila, že MHP jako objednatel veřejných služeb určuje kvalitu MHD v rámci smluvních ustanovení, minimálně v rozsahu podmínek stanovených nařízením vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících (ust. $ 2 upravuje minimální hodnoty pro zajištění přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob se zdravotním postižením jako počty bezbariérových vozidel MHD, technická specifikace bezbariérových dopravních prostředků aj.). V rámci smlouvy o veřejných službách v dopravě může MHP dopravci uložit plnění podmínek a stanovit mechanismy kontroly plnění příslušných ustanovení. Na základě výše uvedeného tedy MHP zodpovídá i za přístupnost dopravy, kterou objednává.

V souvislosti s tím se lze domnívat, že reakce MHP při vyřizování stížností osob se ZP na omezení speciální linky H1, které působí těmto osobám značné komplikace v jejich každodenním životě, není dostatečná.

Ráda bych také uvedla, že při hledání způsobu zajištění vhodných podmínek pro přepravu osob se ZP v rámci MHD lze, a to při zohlednění či respektování případné ekonomické náročnosti provozované linky H1, přijmout i různá alternativní řešení, jako např. zřízení specializované taxi služby nebo obdobné služby provozované MHD na individuální bázi.

V neposlední řadě bych Vám ráda nabídla, pokud bude mít zájem, konzultovat dále Vaši situaci s vedoucím oddělení koncepce sociálních služeb Mgr. Janem Vrbickým (tel: 221 924 539, email: jan.vrbicky©mpsv.cz), který se rovněž oblastí práv osob se zdravotním postižením zabývá.

 

S úctou

(podpis ministryně Jany Maláčové)

 

Vážený pan a paní

Roman a Klára Folvarských

Kpt. Stránského 996/2

19800 Praha 14

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

tel.: +420 221 921 111, ISDS: sc9aavg

e-mail: posta©mpsv.cz, www.mpsv.cz