STANOVY
občanského sdružení
„Neposedíme, o.s.“

Článek I - Úvodní ustanovení


Sdružení bude vystupovat v právních vztazích pod názvem Neposedíme, o.s. Sídlem sdružení je Kpt. Stránského 996/2, Praha 14 – Černý Most, 19800.


Článek II - Právní postavení sdružení


1. Neposedíme, o.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným sdružením občanů, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, jako nezisková organizace, za účelem podpory možnosti cestování osobám s tělesným postižením.

2. Neposedíme, o.s. je právnickou osobou, registrovanou ministerstvem vnitra.


Článek III - Cíl činnosti sdružení


Cílem činnosti Sdružení je shromažďování a zpřístupnění informací o možnostech cestování osob s tělesným postižením.

Sdružení se zejména snaží:

* shromažďovat a zveřejňovat informace o možnostech bezbariérového ubytování v Praze, České republice i jinde ve světě,
* shromažďovat a zveřejňovat informace o doplňkových službách spojených s cestováním tělesně postižených občanů, zejména o možnostech pronájmů dopravních prostředků, pronájmů technických a osobních pomůcek, o možnostech přepravy, o možnostech zajištění osobní asistence a průvodců apod.,
* shromažďovat a zveřejňovat informace o přístupnosti památek a dalších veřejně přístupných objektů, včetně přírodních zajímavostí,
* organizovat setkání tělesně postižených občanů se zájmem o cestování,
* zprostředkovávat komunikaci mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování navzájem, mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování a poskytovali ubytování a dalších služeb pro tělesně postižené občany,
* zpřístupňovat shromážděné informace dostupnou formou na internetu,
* vyvíjet vzdělávací činnost o možnostech cestování, o právech a povinnostech s ním spojených.


Článek IV - Členství


1. Členem Sdružení může být jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami a cíli Sdružení.

2. O přijetí za člena Sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor. Proti zamítavému rozhodnutí výboru se lze odvolat k valné hromadě.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.

5. Zánik členství:

a. doručením žádosti o ukončení členství výboru,
b. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu neplnění členských povinností,
c. úmrtím člena,
d. zánikem Sdružení.


Článek V - Práva a povinnosti členů


1. Člen má právo zejména:

a. být informován o činnosti Sdružení a podílet se na jeho práci,
b. navrhovat kandidáty pro volby do volených orgánů Sdružení,
c. volit a od 18 let být volen do orgánů Sdružení,
d. obracet se na orgány Sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e. na úhradu předem odsouhlasených, účelně vynaložených nákladů, vyplývajících z činnosti Sdružení.

2. Člen má povinnost zejména:

a. aktivně se podílet na činnosti Sdružení a na plnění cílů Sdružení způsobem, který odpovídá jeho zkušenostem, znalostem a schopnostem,
b. dodržovat stanovy Sdružení,
c. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy k 30. červnu kalendářního roku,
d. vykonávat funkce v orgánech Sdružení, do kterých byl zvolen,
e. respektovat a plnit rozhodnutí orgánů Sdružení, pokud jsou přijata podle stanov Sdružení.


Článek VI - Orgány sdružení


Orgány Sdružení jsou:

a/ valná hromada
b/ výbor
c/ revizní komise

Funkční období všech funkcionářů je dvouleté. Funkce člena výboru a člena revizní komise jsou neslučitelné.


Článek VII - Valná hromada


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Sdružení.

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1 krát ročně.

4. Požádá-li o to písemně alespoň polovina členů Sdružení nebo nadpoloviční většina členů výboru, svolá předseda mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od data doručení žádosti. V případě nesvolání valné hromady předsedou svolá shromáždění místopředseda.

5. Výbor svolává valnou hromadu tak, že zašle všem členům písemnou pozvánku s programem alespoň 30 dnů před termínem konání.

6. Valná hromada zejména:

a/ určuje strategické cíle a úkoly Sdružení pro příslušné období,
b/ schvaluje stanovy a jejich změny,
c/ stanovuje výši členských příspěvků,
d/ schvaluje výroční zprávu o činnosti Sdružení,
e/ schvaluje zprávu revizní komise a roční uzávěrku hospodaření,
f/ volí a odvolává členy výboru a členy revizní komise
g/ rozhoduje o zrušení členství z důvodu neplnění členských povinností,
h/ rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výboru o nepřijetí za člena Sdružení,
i/ rozhoduje o zrušení Sdružení.

7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 25% všech členů Sdružení. Hlasovací právo členů Sdružení je rovné.

8. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přejímá její pravomoc výbor.

9. O zániku Sdružení rozhoduje nadpoloviční většina všech členů Sdružení, o změně stanov Sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů a v ostatních otázkách rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.

10. Podrobný způsob svého jednání upravuje valná hromada vlastním Jednacím a volebním řádem.


Článek VIII - Výbor


1. Výbor je výkonným orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Výbor tvoří minimálně 3 členové, zvolení valnou hromadou. Členové výboru na svém prvním zasedání zvolí předsedu, místopředsedu a hospodáře Sdružení.

3. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně 2 krát ročně.

4. Výbor zejména:

a/ řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
b/ iniciuje, koordinuje a kontroluje naplňování cílů a poslání Společnosti,
c/ svolává valnou hromadu,
d/ schvaluje rozpočet Sdružení,
e/ projednává zprávy o činnosti výboru,
c/ zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
d/ rozhoduje o přijetí, resp. nepřijetí za člena Sdružení.

5. Předseda a místopředsedové výboru zastupují Sdružení navenek a jednají každý samostatně jeho jménem.

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

7. V případě odstoupení předsedy Sdružení z funkce přebírá jeho pravomoci výborem určený místopředseda, a to až do svolání řádné valné hromady. Vzdá-li se své funkce místopředseda Sdružení, zvolí výbor jeho nástupce. V případě, že některý člen výboru rezignuje na své členství, jeho místo se neobsazuje, a to až do svolání řádné valné hromady. Jestliže klesne počet členů výboru pod dvě osoby, svolá výbor mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do 30 dnů od data rezignace druhého člena výboru.

8. V době mezi jednotlivými zasedáními výboru si může předseda nebo místopředseda v naléhavých případech, které nesnesou odkladu, vyžádat stanovisko výboru písemnou procedurou. Tento způsob vyjádření výboru může předseda nebo místopředseda použít i z podnětu jiného člena výboru, pokud to uzná za účelné. Dokumenty spolu s návrhem usnesení v dané záležitosti musí být zaslány všem členům výboru klasickou nebo elektronickou poštou. Členové výboru zašlou svoje vyjádření klasickou nebo elektronickou poštou nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání dokumentů. K přijetí usnesení písemnou procedurou je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů výboru.


Článek IX - Revizní komise


1. Revizní komise je kontrolním orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má minimálně jednoho člena. Členy revizní komise volí delegáti na valné hromadě. Členy revizní komise jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

3. Členové revizní komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu komise. Pokud je revizní komise pouze jednočlenná, člen se stává automaticky předsedou.

4. Revizní komise vykonává průběžný dohled nad hospodařením Sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

5. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

6. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v jiném orgánu Sdružení.

7. K přijetí usnesení revizní komise je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů.

8. V případě, že některý člen revizní komise rezignuje na své členství, jeho místo se neobsazuje, a to až do svolání řádné valné hromady. Jestliže rezignuje i poslední člen revizní komise, přebírá pravomoci revizní komise až do svolání řádné valné hromady výbor.


Článek X - Zásady hospodaření


1. Zdroje příjmů Sdružení jsou účelové dotace od ministerstev, obcí a veřejně-právních společností, finanční a věcné dary od sponzorů, členské příspěvky, úroky z prostředků uložených u peněžních ústavů.

2. Výdaje Sdružení představují výdaje na zabezpečení činnosti Sdružení.

3. Hospodaření s majetkem je prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rozpočtem schvalovaným výborem.

4. Za hospodaření Sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.


Článek XI - Zánik sdružení


1. Sdružení zaniká:

a/ dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,
b/ pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy o jeho rozpuštění.

2. Zaniká-li Sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Článek XII - Závěrečná ustanovení


1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové Sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli Sdružení a podporují je. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena Sdružení.

2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.


V Praze dne 7. září 2010

Přípravný výbor:

Ing. Roman Folvarský, Kpt. Stránského 996/2, Praha 14, 198 00, r.č.: 650611/1931
M.A. Klára Folvarská, Kpt. Stránského 996/2, Praha 14, 198 00, r.č.: 676202/0529
Mgr. Kateřina Rose, Podolská 606/120, Praha 4, 147 00, r.č.: 645106/0308

Zmocněnec oprávněný jednat jménem přípravného výboru:  Roman Folvarský