Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Hrad Křivoklát je jen z malé zčásti bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku se s pomocí asistence dostanou pouze na dolní hradní nádvoří hradu. Zde se během návštěvnické sezóny konají veškeré kulturní akce, otevřené i pro vozíčkáře. Na nádvoří jsou rozmístěny lavičky. Schází bezbariérově upravený přístřešek v případě náhlého deště. Samotný vnitřní hrad a jeho prohlídkové trasy zůstávají pro vozíčkáře nedostupné. Hlavními bariérami jsou kromě hrubého terénu úzké a strmé čtyřramenné schodiště a schody mezi prvním a druhým patrem Královnina křídla. Proto správa hradu zpřístupnila Křivoklát jiné skupině návštěvníků s handicapy, návštěvníkům s poruchami zraku, pro které byla vytvořena samostatná prohlídková trasa. Nejjednodušší přístup návštěvníků na vozíku ke hradu je autem. Po předchozí domluvě se správou zámku mají vozíčkáři možnost vystoupit u pivovarských sklepů. Další možnost je vystoupit na křižovatce cesty na hrad. Přístup z parkoviště nad hradem není jednoduchý. Návštěvníci na vozíku by museli přejít přes most a sejít po pěšině klesající dolů, ke hradu. Okraj mostu s betonovou deskou vytváří převýšení 1 schodu. Povrch pěšiny je v její horní části drsný s místy vystupující rostlou skálou. Návštěvníci na vozíku musí mít asistenci. Z obce Křivoklát by návštěvníci na vozíku museli vyjít do prudkého svahu. Výstup není bez asistence možný. Povrch cesty je dlážděn čtvercovou dlažbou. Přístupová cesta do hradu Křivoklát, od pivovarských sklepů k předbrání a prochodité věži je částečně pokryta asfaltem, z větší části drobnou dlažbou z rovného lomového kamene. I zde se cesta mírně zvedá nahoru. Vozíčkáři by měli mít asistenci. Dolní nádvoří je z větší části rovné, mírně klesající k bývalému studničnímu nádvoří a k věži Huderka. Větší část nádvoří je pokryta hrubším šedým štěrkopískem. Povrch je pevný. Prostor pod věží Huderkou je vydlážděn hrubší lomovou dlažbou. Na horní nádvoří se vystupuje průjezdem vydlážděným rovnými lomovými deskami. Plocha horního nádvoří má podobnou úpravu jako dolní nádvoří. Místy na povrch vystupuje rostlá skála.

Prodejna vstupenek a publikací je v budově vrátnice na přístupové cestě k předbraní a k věži. Do prodejny se vstupuje přes zvýšený práh.

Prohlídka hradu Křivoklát - I. návštěvnický okruh

Prohlídka historických interiérů hradu Křivoklát je pro návštěvníky na vozíku nesmírně náročná. Vyžaduje asistenci nebo pomoc přátel, kteří vozíčkářům zajistí výstup do místností přízemí a vynesení do sálů prvního a případně druhého patra. Přístupová cesta do druhého patra je natolik náročná, že se vůbec nedoporučuje. Stříbrnice Prohlídka začíná na dolním nádvoří. Průjezdem horního hradu vystupují návštěvníci na horní nádvoří. Při vstupu do Stříbrnice s modely hradu a lapidáriem v přízemí západního paláce vystupují 1 schod nahoru a 1 + 1 + 2 schody dolů. Po prohlídce se vracejí zpět na nádvoří a pokračují v prohlídce místností prvního a druhého patra.

První patro královského paláce

Výstup do 1. patra hradu Křivoklát vyžaduje vystoupání po 7 + 4 + 4 + 4 + 2 schodech poměrně úzkého čtyřramenného schodiště do pravého úhlu. Následující prohlídka kaple a malého rytířského sálu jsou bezbariérová. Dřevěná podlaha velkého rytířského sálu, uložena na originální kamenné dlažbě, je o pár centimetrů výš, než kamenná podlaha předcházející místnosti. Při odchodu z královského sálu a vstupu do královnina křídla, přes rohovou pavlač, je nutné překonat 1 schod nahoru při vstupu na pavlač a 1 schod nahoru při vstupu do paláce. Prohlídka trojice sálů knihovny hradu v královnině křídle je bezbariérová.

Druhé patro paláce

Z první místnosti knihovny v prvním patře královnina křídla vystupují návštěvníci vřetenovým schodištěm po 30 + 2 schodech do druhého patra. Tato cesta je pro návštěvníky na vozíku zcela neschůdná. Vozíčkáři mají možnost, po dohodě se správou hradu, vrátit se ke schodišti a pokračovat v přesunu do druhého patra. To se nedoporučuje. I zde je nutné počítat s překonáním 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 2 schodů. Zároveň je nutné zajistit, aby bylo schodiště prázdné bez odcházejících návštěvníků, kteří by neměli kam uhnout. Vozíčkáři se dostávají na pavlač a z ní, po překonání 2 + 6 dřevěných schodů, postupují dolů do trojice místností královnina křídla s uměleckými předměty bývalé Fürstenberské obrazové galerie a jejich rodového muzea. Po prohlídce se vozíčkáři s pomocí asistence vrací standardní návštěvnickou trasou. Návštěvníci vystupují po 6 + 2 schodech na pavlač a z ní sestupují do prvního patra a dál do přízemí na nádvoří. Vězení královského paláce a Velké věže Do Augustova vězení se sestupuje po 1 + 1 + 1 schodu dolů. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do sálu s loveckým kočárem císaře Karla VI. Po prohlídce se vrací zpět na nádvoří. Do první z trojice místností vězení se vstupuje přes zvýšený práh. Do druhé se vstupuje 1 schodem nahoru a 4 schody dolů. Do třetí se vstupuje přes práh. Z druhé nebo třetí místnosti vězení se zpět na nádvoří vystupuje 3 + 1 schodem nahoru a 1 dolů. Do suterénu Velké věže se vstupuje 2 vysokými schody nahoru.

Lapidárium

Z horního nádvoří sestupují návštěvníci do nejníže položené místnosti jižního křídla, bývalých koníren, využívaných jako hradní lapidárium. Zde prohlídka končí. Návštěvníci opouští lapidárium přes zvýšený práh do prostoru parkánu a z něj vchází do průjezdu mezi předbráním a věží.

Druhý návštěvnický okruh

Prohlídková trasa druhého návštěvnického okruhu není pro návštěvníky na vozíku přístupná. Určena je pro fyzicky zdatné návštěvníky. Hlavní bariérou je na 330 schodů, které je nutné během prohlídky překonat a šířka schodišť, umístěných v síle zdiva hlavní věže s expozicí lovu, lovectví a zbraní Fürstenberské sbírky z jejich rodového muzea. Z druhého okruhu je vozíčkářům přístupný pouze parkán s pásovou baštou, bez možnosti vyhlídky do okolí hradu, a mincovní dílna, umístěna v bývalé radní kovárně.

Výstava

Bezbariérový přístup je do výstavního sálu s dlouhodobou expozicí „Křivoklátsko. Člověk v krajině, krajina v člověku“. V rámci prohlídky je možné nahlédnout do konstrukce krovu středověké bašty Na liškách.

Galerie Lednice

Návštěvníci vstupují do galerie ve starém hradním pivovaru z průjezdu prochodité věže přes zvýšený práh. Bariérami mezi sály, určenými k sezónním výstavám, jsou 2 schody. Ty lze překonat pomocí šikmých mobilních plošin.

Výstavní síň řezbárství

Vstup do výstavní síně s expozicí „Umělecké řezbářství“ vyžaduje zdolání 2 schodů nahoru.

Staré purkrabství

Prohlídka sezónní výstavy ve starém purkrabství vyžaduje vystoupání po 11 zděných a 15 dřevěných schodech. Další pohyb v rozsáhlé síni využívané naposledy jako sýpka pivovaru, je bezbariérový.

Hradní kovárna - mincovna

Vstup do bývalé kovárny, upravené na mincovní dílnu, vyžaduje překonání zvýšeného prahu a 4 + 1 schod nahoru.

Výstavní síň věže Huderka

Zcela nepřístupnými jsou výstavní síně věže Huderka a ochoz kolem ní. Návštěvníci vystupují po 11 + 9 + 10 schodech nahoru na ochoz opevnění u věže. Přes zvýšený práh vstupují do sálu prvního patra věže. Zde se konají sezónní výstavy. Přes zvýšený práh vstupují návštěvníci do krovu manského domu, do něhož věž zasahuje. Nabízí se jim možnost nahlédnout do komory s pecí, sloužící k vytápění síně Huderka. Poté vystupují po 17 + 9 schodech do prostoru pod zděnou helmicí věže a po 16 dalších schodech nahoru na ochoz kolem zděné helmice s výhledem do údolí kolem hradu a na hrad. Poté se návštěvníci vracejí stejnou cestou na hradní nádvoří.

Galerie medoviny, svíček a uměleckých hraček

Galerie s prodejnou medoviny, uměleckých svíci a hraček, nejsou bezbariérově dostupné. Hlavními bariérami jsou vstupy užší než 80 cm a početné schody. Návštěvníci vcházejí do chodby a z ní přes práh do prodejny. Z prodejny svící se po 8 + 7 schodech pokračuje do prodejny medoviny a hraček. Do prodejny medoviny se z chodby vstupuje přes práh, do prodejny hraček 1 schodem nahoru.

Hradní restaurace

Zvýšený práh a 2 schody dolů je nutno překonat při vstupu do hradní restaurace. Bezbariérové posezení je na nádvoří hradu u restaurace. Nezaručuje ochranu v případě náhlého deště nebo nečekaného ochlazení.

Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře, otevřená ve stejný čas jako nádvoří, byla instalována v severozápadní části dolního nádvoří hradu, pod věží Huderkou. Hrubá dlažba před vstupem do kabiny a chybějící madlo na dveřích jsou příčinou, že při zavírání dveří musí být nápomocna asistence. Pod Huderkou jsou i běžné toalety. Toaleta umístěná v objektu vrátnice na přístupové cestě do hradu není upravena pro vozíčkáře. Na pánskou toaletu se vstupuje po 4 schodech, na dámskou po 4 + 9 schodech nahoru.

Parkování je možné na parkovišti umístěném východně od hradu. Po dohodě se správou hradu Křivoklát mohou řidiči se sníženou pohyblivostí parkovat u budovy pivovaru, případně na dolním nádvoří hradu. Bez vědomí Správy hradu toto parkování není možné, vzhledem k tomu, že vstup do hradu je během celého dne blokován hydraulickým zasouvacím sloupem.

Hrad Křivoklát

Křivoklát čp. 47, 270 23 Křivoklát

Tel.: 313 558 440 Fax: 313 558 120

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.krivoklat.cz

www.prohlidky-pamatek.cz

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727