Kdo jsme

Dva cestovatelé a čtyři berle nebo dva vozíčky

Cestování v dnešních dnech naštěstí už není žádná výjimečná a nedosažitelná věc.

Abychom se pod tuto větu mohli podepsat, museli jsme se nejdřív vypravit do světa a vyzkoušet, jak vypadá cestování s berlemi a na vozíčku. A protože jsme první cestu zvládli, vypravili jsme se i na další, vzdálenější místa. Pokud nám zdraví a síly budou stačit, budeme v tom snad pokračovat. Zatím se s vámi můžeme podělit o zážitky z Japonska (z dubna a května 2007), z Afriky (z května 2009) a z USA (z června a července 2013), časem přibudou i články z dřívějších cest (Srí Lanka a Mexiko) a z první cesty do USA v roce 2010. Myslíme si, že naše poznatky by mohly být zajímavé pro další cestovatele s hendikepem a třeba i bez něj.

Klára a Roman

Klára & Roman

Ač sedíme, neposedíme

Cestovatelé obvykle v průběhu příprav na svá dobrodružství získávají mnoho cenných rad od lidí, kteří již před nimi ve vytyčeném území vyšlapali chodníčky a jsou ochotni předávat zkušenosti zažité na vlastní kůži. 

Stanovy spolku - stare

STANOVY
občanského sdružení
„Neposedíme, o.s.“

Článek I - Úvodní ustanovení


Sdružení bude vystupovat v právních vztazích pod názvem Neposedíme, o.s. Sídlem sdružení je Kpt. Stránského 996/2, Praha 14 – Černý Most, 19800.


Článek II - Právní postavení sdružení


1. Neposedíme, o.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným sdružením občanů, založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, jako nezisková organizace, za účelem podpory možnosti cestování osobám s tělesným postižením.

2. Neposedíme, o.s. je právnickou osobou, registrovanou ministerstvem vnitra.


Článek III - Cíl činnosti sdružení


Cílem činnosti Sdružení je shromažďování a zpřístupnění informací o možnostech cestování osob s tělesným postižením.

Sdružení se zejména snaží:

* shromažďovat a zveřejňovat informace o možnostech bezbariérového ubytování v Praze, České republice i jinde ve světě,
* shromažďovat a zveřejňovat informace o doplňkových službách spojených s cestováním tělesně postižených občanů, zejména o možnostech pronájmů dopravních prostředků, pronájmů technických a osobních pomůcek, o možnostech přepravy, o možnostech zajištění osobní asistence a průvodců apod.,
* shromažďovat a zveřejňovat informace o přístupnosti památek a dalších veřejně přístupných objektů, včetně přírodních zajímavostí,
* organizovat setkání tělesně postižených občanů se zájmem o cestování,
* zprostředkovávat komunikaci mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování navzájem, mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování a poskytovali ubytování a dalších služeb pro tělesně postižené občany,
* zpřístupňovat shromážděné informace dostupnou formou na internetu,
* vyvíjet vzdělávací činnost o možnostech cestování, o právech a povinnostech s ním spojených.


Článek IV - Členství


1. Členem Sdružení může být jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami a cíli Sdružení.

2. O přijetí za člena Sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor. Proti zamítavému rozhodnutí výboru se lze odvolat k valné hromadě.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.

5. Zánik členství:

a. doručením žádosti o ukončení členství výboru,
b. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu neplnění členských povinností,
c. úmrtím člena,
d. zánikem Sdružení.


Článek V - Práva a povinnosti členů


1. Člen má právo zejména:

a. být informován o činnosti Sdružení a podílet se na jeho práci,
b. navrhovat kandidáty pro volby do volených orgánů Sdružení,
c. volit a od 18 let být volen do orgánů Sdružení,
d. obracet se na orgány Sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e. na úhradu předem odsouhlasených, účelně vynaložených nákladů, vyplývajících z činnosti Sdružení.

2. Člen má povinnost zejména:

a. aktivně se podílet na činnosti Sdružení a na plnění cílů Sdružení způsobem, který odpovídá jeho zkušenostem, znalostem a schopnostem,
b. dodržovat stanovy Sdružení,
c. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy k 30. červnu kalendářního roku,
d. vykonávat funkce v orgánech Sdružení, do kterých byl zvolen,
e. respektovat a plnit rozhodnutí orgánů Sdružení, pokud jsou přijata podle stanov Sdružení.


Článek VI - Orgány sdružení


Orgány Sdružení jsou:

a/ valná hromada
b/ výbor
c/ revizní komise

Funkční období všech funkcionářů je dvouleté. Funkce člena výboru a člena revizní komise jsou neslučitelné.


Článek VII - Valná hromada


1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Sdružení.

3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1 krát ročně.

4. Požádá-li o to písemně alespoň polovina členů Sdružení nebo nadpoloviční většina členů výboru, svolá předseda mimořádnou valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od data doručení žádosti. V případě nesvolání valné hromady předsedou svolá shromáždění místopředseda.

5. Výbor svolává valnou hromadu tak, že zašle všem členům písemnou pozvánku s programem alespoň 30 dnů před termínem konání.

6. Valná hromada zejména:

a/ určuje strategické cíle a úkoly Sdružení pro příslušné období,
b/ schvaluje stanovy a jejich změny,
c/ stanovuje výši členských příspěvků,
d/ schvaluje výroční zprávu o činnosti Sdružení,
e/ schvaluje zprávu revizní komise a roční uzávěrku hospodaření,
f/ volí a odvolává členy výboru a členy revizní komise
g/ rozhoduje o zrušení členství z důvodu neplnění členských povinností,
h/ rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výboru o nepřijetí za člena Sdružení,
i/ rozhoduje o zrušení Sdružení.

7. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 25% všech členů Sdružení. Hlasovací právo členů Sdružení je rovné.

8. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přejímá její pravomoc výbor.

9. O zániku Sdružení rozhoduje nadpoloviční většina všech členů Sdružení, o změně stanov Sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů a v ostatních otázkách rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů.

10. Podrobný způsob svého jednání upravuje valná hromada vlastním Jednacím a volebním řádem.


Článek VIII - Výbor


1. Výbor je výkonným orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Výbor tvoří minimálně 3 členové, zvolení valnou hromadou. Členové výboru na svém prvním zasedání zvolí předsedu, místopředsedu a hospodáře Sdružení.

3. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně 2 krát ročně.

4. Výbor zejména:

a/ řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
b/ iniciuje, koordinuje a kontroluje naplňování cílů a poslání Společnosti,
c/ svolává valnou hromadu,
d/ schvaluje rozpočet Sdružení,
e/ projednává zprávy o činnosti výboru,
c/ zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
d/ rozhoduje o přijetí, resp. nepřijetí za člena Sdružení.

5. Předseda a místopředsedové výboru zastupují Sdružení navenek a jednají každý samostatně jeho jménem.

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

7. V případě odstoupení předsedy Sdružení z funkce přebírá jeho pravomoci výborem určený místopředseda, a to až do svolání řádné valné hromady. Vzdá-li se své funkce místopředseda Sdružení, zvolí výbor jeho nástupce. V případě, že některý člen výboru rezignuje na své členství, jeho místo se neobsazuje, a to až do svolání řádné valné hromady. Jestliže klesne počet členů výboru pod dvě osoby, svolá výbor mimořádnou valnou hromadu, a to nejpozději do 30 dnů od data rezignace druhého člena výboru.

8. V době mezi jednotlivými zasedáními výboru si může předseda nebo místopředseda v naléhavých případech, které nesnesou odkladu, vyžádat stanovisko výboru písemnou procedurou. Tento způsob vyjádření výboru může předseda nebo místopředseda použít i z podnětu jiného člena výboru, pokud to uzná za účelné. Dokumenty spolu s návrhem usnesení v dané záležitosti musí být zaslány všem členům výboru klasickou nebo elektronickou poštou. Členové výboru zašlou svoje vyjádření klasickou nebo elektronickou poštou nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání dokumentů. K přijetí usnesení písemnou procedurou je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů výboru.


Článek IX - Revizní komise


1. Revizní komise je kontrolním orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

2. Revizní komise má minimálně jednoho člena. Členy revizní komise volí delegáti na valné hromadě. Členy revizní komise jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

3. Členové revizní komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu komise. Pokud je revizní komise pouze jednočlenná, člen se stává automaticky předsedou.

4. Revizní komise vykonává průběžný dohled nad hospodařením Sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

5. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

6. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím v jiném orgánu Sdružení.

7. K přijetí usnesení revizní komise je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů.

8. V případě, že některý člen revizní komise rezignuje na své členství, jeho místo se neobsazuje, a to až do svolání řádné valné hromady. Jestliže rezignuje i poslední člen revizní komise, přebírá pravomoci revizní komise až do svolání řádné valné hromady výbor.


Článek X - Zásady hospodaření


1. Zdroje příjmů Sdružení jsou účelové dotace od ministerstev, obcí a veřejně-právních společností, finanční a věcné dary od sponzorů, členské příspěvky, úroky z prostředků uložených u peněžních ústavů.

2. Výdaje Sdružení představují výdaje na zabezpečení činnosti Sdružení.

3. Hospodaření s majetkem je prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rozpočtem schvalovaným výborem.

4. Za hospodaření Sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.


Článek XI - Zánik sdružení


1. Sdružení zaniká:

a/ dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady,
b/ pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy o jeho rozpuštění.

2. Zaniká-li Sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.


Článek XII - Závěrečná ustanovení


1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové Sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli Sdružení a podporují je. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena Sdružení.

2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.


V Praze dne 7. září 2010

Přípravný výbor:

Ing. Roman Folvarský, Kpt. Stránského 996/2, Praha 14, 198 00, r.č.: 650611/1931
M.A. Klára Folvarská, Kpt. Stránského 996/2, Praha 14, 198 00, r.č.: 676202/0529
Mgr. Kateřina Rose, Podolská 606/120, Praha 4, 147 00, r.č.: 645106/0308

Zmocněnec oprávněný jednat jménem přípravného výboru:  Roman Folvarský

Stanovy spolku

 

Stanovy spolku

 

čl. I

Úvodní ustanovení

 

 1. Název spolku: Neposedíme z. s. (dále jen „spolek“).
 2. Sídlo spolku: Kpt. Stránského 996/2, 198 00 Praha 14.
 3. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo 22856544.
 4. Neposedíme z. s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 5. Neposedíme z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora zapojení lidí s pohybovými obtížemi do života společnosti a jejich orientace v bezbariérovosti prostředí.

Posláním spolku je zejména:

 • realizace projektů k usnadnění pohybu osob s tělesným postižením,
 • zvyšování informovanosti a rozvoj mobility osob tělesně postižených,
 • přispívání k redukci architektonických, dopravních a psychických bariér.
 1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

čl. II

Činnost spolku

 

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
 • shromažďování a zveřejňování informací o možnostech bezbariérového užívání objektů v Praze, České republice i jinde ve světě,
 • shromažďování a zveřejňování informací o možnostech bezbariérového pohybu osob s tělesným postižením, zejména osob na invalidních vozících,
 • shromažďování a zveřejňování informací o doplňkových službách spojených s pohybem tělesně postižených osob, především v oblasti cestování, zejména o možnostech pronájmů dopravních prostředků, pronájmů technických a osobních pomůcek, o možnostech přepravy, o možnostech zajištění osobní asistence a průvodců apod.,
 • shromažďování a zveřejňování informací o přístupnosti památek a dalších veřejně přístupných objektů, včetně přírodních zajímavostí,
 • organizování setkávání tělesně postižených osob se zájmem o cestování,
 • zprostředkovávání komunikace mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování navzájem, mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování a poskytovateli ubytování a dalších služeb pro tělesně postižené osoby,
 • zpřístupňování shromážděných informací dostupnou formou na internetu,
 • vyvíjení vzdělávací činnosti o možnostech cestování, o právech a povinnostech s ním spojených,
 • podílení se na vytváření bezbariérového prostředí pro osoby s tělesným postižením.
 1. Protože je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné vedlejší výdělečné činnosti, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku.
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

čl. III

Členství

 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti nebo právnická osoba, jejíž předmět činnosti nebo předmět podnikání není v rozporu s cíli spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
 3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství bez udání důvodu.
 4. Ukončení členství
 • dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
 • úmrtím člena
 • vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku
 • nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
 1. Práva členů:
 • účastnit se činnosti spolku
 • být pravidelně informován o dění ve spolku
 • užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
 • volit a být volen do řídících orgánů spolku
 1. Povinnosti členů:
 • platit členské příspěvky
 • chránit a zachovávat dobré jméno spolku
 • dodržovat stanovy spolku
 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 2. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

čl. IV

Členský příspěvek

 

 1. Členský příspěvek se platí každoročně.
 2. Výši a splatnost členského příspěvku určí valná hromada spolku.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor.
 4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor.

 

čl. V

Seznam členů

 

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
 • fyzické osoby
 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • datum narození
 • telefonní číslo nebo emailová adresa
 • právnické osoby
 • název
 • sídlo
 • telefonní číslo nebo emailová adresa
 • osoba jednající jménem člena ve spolku
 1. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí předseda výboru na základě rozhodnutí výboru. Předseda výboru provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda výboru provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 2. Předseda výboru je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 3. Seznam členů je neveřejný. Podáním žádosti o členství ve spolku člen spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. V odst. 1. těchto stanov.

 

čl. VI

Orgány spolku

 

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
 • valná hromada
 • výbor
 • předseda
 1. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 2. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 3. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.

 

čl. VII

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
 • určit hlavní zaměření činnosti spolku,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • stanovovat výši a splatnost členských příspěvků,
 • schvalovat výsledek hospodaření spolku,
 • volit členy výboru.
 1. Valná hromada je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení.
 2. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná valná hromada. Výbor je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady.
 3. Právo zúčastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 4. Pozvánka na valnou hromadu spolku s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit.
 5. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení valné hromady přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 6. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, leda že se valná hromada usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 7. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

 

čl. VIII

Výbor

 

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi valné hromady po celé své funkční období.
 2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda.
 3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 5. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
 6. Do výlučné kompetence výboru patří:
 • svolávat valnou hromadu,
 • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
 • posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy valné hromadě,
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
 • přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
 • rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominuti členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
 • schvalovat interní organizační normy spolku.

 

čl. IX

Předseda

 

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná navenek za spolek. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 2. Předseda je volen členy výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
 3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
 • vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,
 • svolání a vedení schůzí výboru,
 • pracovní dohled nad zaměstnanci spolku,
 • předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a valné hromady,
 • předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

 

čl. X

Majetek a hospodaření

 

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov, případně dle dalších vnitřních předpisů spolku.
 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 

čl. XI

Zánik a likvidace spolku

 

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

čl. XII

Závěrečná ustanovení

 

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 1. 12. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 1. 12. 2015.
 2. O případných změnách či doplnění stanov rozhoduje valná hromada spolku na návrh výboru spolku.
 3. K přijetí změn stanov valnou hromadou je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů přítomných členů spolku.
 4. Znění těchto stanov je účinné od 1. 12. 2015, nejpozději však dnem jejich zápisu do spolkového rejstříku.

 

 

Orgány spolku

 

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Poslední řádná valná hromada spolku Neposedíme z. s. s volbou členů orgánů spolku se konala 2. 4. 2016 v sídle spolku. Zápis, včetně všech příloh, je uložen v sídle spolku, kde je k nahlédnutí.

 

Výbor

Výbor spolku pracuje v tomto složení:

Ing. Roman Folvarský - předseda spolku

M.A. Klára Folvarská - členka výboru

Mgr. Kateřina Rose - členka výboru

 

Předseda

Předsedou spolku je Ing. Roman Folvarský. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná navenek za spolek. 


 

Neposedíme z. s.

 

Spolek Neposedíme z. s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 21922. Spolek byl založen 9. září 2010 jako občanské sdružení Neposedíme, o.s..

: 22856544

 

Bankovní spojení:

239 798 237 / 0300

 

Sídlo a korespondenční adresa:

Neposedíme z. s.

Kpt. Stránského 996/2

Praha 14 - Černý Most II

198 00

 

Kontakt

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2014 (PDF, 1,3 MB, stáhnout zde)

Stali jsme se neziskovkou týdne na GIVTu!

GIVT.cz - podpořte nás nákupem

Stali jsme se neziskovkou týdne na GIVTu!

Co to znamená?

Že na nás při každém nákupu přes www.givt.cz tento týden přispějete 2x tolik, aniž byste platili něco navíc! Pokud tedy otálíte nad nějakým nákupem, teď je ideální příležitost jej uskutečnit.