Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

 • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
 • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
 • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

 

Stanovy spolku

 

čl. I

Úvodní ustanovení

 

 1. Název spolku: Neposedíme z. s. (dále jen „spolek“).
 2. Sídlo spolku: Kpt. Stránského 996/2, 198 00 Praha 14.
 3. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo 22856544.
 4. Neposedíme z. s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 5. Neposedíme z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora zapojení lidí s pohybovými obtížemi do života společnosti a jejich orientace v bezbariérovosti prostředí.

Posláním spolku je zejména:

 • realizace projektů k usnadnění pohybu osob s tělesným postižením,
 • zvyšování informovanosti a rozvoj mobility osob tělesně postižených,
 • přispívání k redukci architektonických, dopravních a psychických bariér.
 1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

čl. II

Činnost spolku

 

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:
 • shromažďování a zveřejňování informací o možnostech bezbariérového užívání objektů v Praze, České republice i jinde ve světě,
 • shromažďování a zveřejňování informací o možnostech bezbariérového pohybu osob s tělesným postižením, zejména osob na invalidních vozících,
 • shromažďování a zveřejňování informací o doplňkových službách spojených s pohybem tělesně postižených osob, především v oblasti cestování, zejména o možnostech pronájmů dopravních prostředků, pronájmů technických a osobních pomůcek, o možnostech přepravy, o možnostech zajištění osobní asistence a průvodců apod.,
 • shromažďování a zveřejňování informací o přístupnosti památek a dalších veřejně přístupných objektů, včetně přírodních zajímavostí,
 • organizování setkávání tělesně postižených osob se zájmem o cestování,
 • zprostředkovávání komunikace mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování navzájem, mezi tělesně postiženými osobami se zájmem o cestování a poskytovateli ubytování a dalších služeb pro tělesně postižené osoby,
 • zpřístupňování shromážděných informací dostupnou formou na internetu,
 • vyvíjení vzdělávací činnosti o možnostech cestování, o právech a povinnostech s ním spojených,
 • podílení se na vytváření bezbariérového prostředí pro osoby s tělesným postižením.
 1. Protože je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné vedlejší výdělečné činnosti, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku.
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

čl. III

Členství

 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti nebo právnická osoba, jejíž předmět činnosti nebo předmět podnikání není v rozporu s cíli spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
 3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství bez udání důvodu.
 4. Ukončení členství
 • dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
 • úmrtím člena
 • vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku
 • nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
 1. Práva členů:
 • účastnit se činnosti spolku
 • být pravidelně informován o dění ve spolku
 • užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
 • volit a být volen do řídících orgánů spolku
 1. Povinnosti členů:
 • platit členské příspěvky
 • chránit a zachovávat dobré jméno spolku
 • dodržovat stanovy spolku
 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 2. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

čl. IV

Členský příspěvek

 

 1. Členský příspěvek se platí každoročně.
 2. Výši a splatnost členského příspěvku určí valná hromada spolku.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor.
 4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor.

 

čl. V

Seznam členů

 

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
 • fyzické osoby
 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • datum narození
 • telefonní číslo nebo emailová adresa
 • právnické osoby
 • název
 • sídlo
 • telefonní číslo nebo emailová adresa
 • osoba jednající jménem člena ve spolku
 1. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí předseda výboru na základě rozhodnutí výboru. Předseda výboru provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda výboru provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 2. Předseda výboru je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 3. Seznam členů je neveřejný. Podáním žádosti o členství ve spolku člen spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. V odst. 1. těchto stanov.

 

čl. VI

Orgány spolku

 

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
 • valná hromada
 • výbor
 • předseda
 1. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 2. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 3. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání valné hromady. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.

 

čl. VII

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
 • určit hlavní zaměření činnosti spolku,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • stanovovat výši a splatnost členských příspěvků,
 • schvalovat výsledek hospodaření spolku,
 • volit členy výboru.
 1. Valná hromada je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení.
 2. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná valná hromada. Výbor je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné valné hromady.
 3. Právo zúčastnit se valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 4. Pozvánka na valnou hromadu spolku s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit.
 5. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení valné hromady přijímá většinou hlasů přítomných členů.
 6. Jednání valné hromady řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, leda že se valná hromada usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
 7. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.

 

čl. VIII

Výbor

 

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi valné hromady po celé své funkční období.
 2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda.
 3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 5. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
 6. Do výlučné kompetence výboru patří:
 • svolávat valnou hromadu,
 • přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
 • posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy valné hromadě,
 • dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
 • přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
 • přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,
 • rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominuti členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
 • rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
 • schvalovat interní organizační normy spolku.

 

čl. IX

Předseda

 

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná navenek za spolek. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 2. Předseda je volen členy výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
 3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
 • vedení valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,
 • svolání a vedení schůzí výboru,
 • pracovní dohled nad zaměstnanci spolku,
 • předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a valné hromady,
 • předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

 

čl. X

Majetek a hospodaření

 

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov, případně dle dalších vnitřních předpisů spolku.
 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 

čl. XI

Zánik a likvidace spolku

 

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou organizací na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Dojde-li k zániku spolku, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

čl. XII

Závěrečná ustanovení

 

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 1. 12. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 1. 12. 2015.
 2. O případných změnách či doplnění stanov rozhoduje valná hromada spolku na návrh výboru spolku.
 3. K přijetí změn stanov valnou hromadou je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů přítomných členů spolku.
 4. Znění těchto stanov je účinné od 1. 12. 2015, nejpozději však dnem jejich zápisu do spolkového rejstříku.

 

 

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727